reverse

  1. PVS

    Addon 2x Reverse Post Order - Đảo ngược thứ tự bài viết cho XenForo 2 1.0.1

    Reverse Post Order - Đảo ngược thứ tự bài viết cho XenForo 2 1.0.1 Chọn tham gia theo từng diễn đàn (admin có thể chọn), hiển thị các bài đăng trong một chủ đề theo thứ tự ngược lại. Ghi chú; Các trả lời mới đến cuối chủ đề Các trả lời "gần đây" sau đó được tải ở cuối chủ đề. Dành cho các...
Top Bottom