rich text

  1. PVS

    Addon 2x CODE Box Parser Rich Text as Default - Tạo văn bản phong phú cho hộp phân tích CODE của XenForo 2

    CODE Box Parser Rich Text as Default - Tạo văn bản phong phú cho hộp phân tích CODE của XenForo 2 1.0.0 Thay đổi hành vi mặc định của các hộp CODE để hoạt động như văn bản phong phú mặc định của XenForo. Lưu ý: Điều này thay đổi hành vi mặc định của CODE và thêm vào một tùy chọn mới có tên...
Top Bottom