rm marketplace: account tabs

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] RM Marketplace: Account Tabs - Bổ sung RM Marketplace vào tab Account XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] RM Marketplace: Account Tabs - Bổ sung RM Marketplace vào tab Account XenForo 2.2 2.0.0 Thêm các phần "My licenses" và "My purchases" từ add-on RM Marketplace vào trang "Your account" Yêu cầu: [XFA] RM Marketplace/Shop 5.0.0+ (thêm các tài nguyên liên quan!) Chúc các bạn thành...
Top Bottom