rss feeds for single nodes

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] RSS Feeds for Single Nodes - Nguồn cấp RSS cho các Node đơn XenForo 2 1.1.0

    [cXF] RSS Feeds for Single Nodes - Nguồn cấp RSS cho các Node đơn XenForo 2 1.1.0 Thêm biểu tượng RSS vào danh sách diễn đàn cho mỗi node, trên forum view bên cạnh tiêu đề diễn đàn và tùy chỉnh chúng. *hoạt động hiệu quả với add-on [cXF] Grid Nodes Tính năng: Hiển thị biểu tượng RSS trên...
Top