rss feeds

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove RSS Feeds From The Site - Loại bỏ RSS Feeds khỏi trang cho XenForo 2

    [OzzModz] Remove RSS Feeds From The Site - Loại bỏ RSS Feeds khỏi trang cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản loại bỏ biểu tượng RSS feed và liên kết từ footer, làm cho RSS feed trả về trang không có quyền. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom