rut gon

 1. PVS

  Addon 2x Profile page lite - Rút gọn trang hồ sơ cho XenForo 2.2 1.4

  Profile page lite - Rút gọn trang hồ sơ cho XenForo 2.2 1.4 Cung cấp một trang hồ sơ đơn giản. Add-on này sẽ giúp trang hồ sơ dễ sử dụng hơn bằng cách loại bỏ thanh điều hướng và nội dung liên quan. Block thông tin giới thiệu được thêm vào tùy chọn ở phía dưới. Chúc các bạn thành công...
 2. PVS

  Addon 2x Featured threads lite - Chủ đề nổi bật rút gọn cho XenForo 2 1.0

  Featured threads lite - Chủ đề nổi bật rút gọn cho XenForo 2 1.0 Hiển thị widget chủ đề nổi bật. Tính năng: Mỗi lần tải trang sẽ hiển thị một block mới với các chủ đề nổi bật ngẫu nhiên. Tất cả phrase bắt đầu bằng featuredthreadslite_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: 1. Vào Appearance...
 3. PVS

  Addon 2x Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.5

  Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.5 Phiên bản thu gọn của hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Loại bỏ các tính năng ít khi được sử dụng. Thêm trường Location nếu được bật. Tùy chọn để hiển thị Spam clean. Chỉ gửi thông báo qua email cho những người dùng đã được phê...
 4. PVS

  Addon 2x [H] Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề rút gọn cho XenForo 2 1.0.1

  [H] Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề rút gọn cho XenForo 2 1.0.1 Đây là phiên bản rút gọn của add-on Thread Owner Rights. Cung cấp cho các thành viên của bạn dựa trên node hoặc quyền của nhóm người dùng khả năng chỉnh sửa bất kỳ bài viết nào trong chủ đề mà họ tạo và xóa tạm thời...
 5. PVS

  Addon 2x Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.4

  Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.4 Phiên bản thu gọn của hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Loại bỏ các tính năng ít khi được sử dụng. Thêm trường Location nếu được bật. Chỉ gửi thông báo qua email cho những người dùng đã được phê duyệt. Chúc các bạn thành công...
 6. PVS

  Addon 2x Profile page lite - Rút gọn trang hồ sơ cho XenForo 2.2 1.3

  Profile page lite - Rút gọn trang hồ sơ cho XenForo 2.2 1.3 Cung cấp một trang hồ sơ đơn giản. Add-on này sẽ giúp trang hồ sơ dễ sử dụng hơn bằng cách loại bỏ thanh điều hướng và nội dung liên quan. Block thông tin giới thiệu được thêm vào tùy chọn ở phía dưới. Chúc các bạn thành công...
 7. PVS

  Addon 2x New posts lite - Bài viết mới rút gọn cho XenForo 2 1.0

  New posts lite - Bài viết mới rút gọn cho XenForo 2 1.0 Cho phép có một liên kết Bài viết mới với các diễn đàn bị loại trừ. Thiết lập: Đi đến Public navigation -> Add navigation Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x [BS] Short profile links - Rút gọn liên kết hồ sơ XenForo 2

  [BS] Short profile links - Rút gọn liên kết hồ sơ XenForo 2 1.2.4 Tính năng: Rút gọn liên kết hồ sơ Quyền để có thể đặt rút gọn liên kết hồ sơ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Short links to the profile - Rút gọn liên kết đến profile cho XenForo 2

  Short links to the profile - Rút gọn liên kết đến profile cho XenForo 2 1.2.2a Cho phép bạn và người dùng của bạn chỉ định một liên kết rút gọn đến hồ sơ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn]

  DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn] 7.2.0 DragonByte Shout là cách lý tưởng để giữ cho các thành viên trên diễn đàn của bạn trong khi họ chờ đợi trả lời cho bài viết của họ. Nó có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau - như một phòng chat dành cho thành viên, cho...
Top Bottom