sayfa

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] HTML Sayfa sistemi - Hệ thống trang HTML cho XenForo 2 2.0.0

    [XenGenTr] HTML Sayfa sistemi - Hệ thống trang HTML cho XenForo 2 2.0.0 Add-on cho phép bạn dễ dàng tạo một trang HTML trong hệ thống xenforo 2, thêm các nút liên kết vào khu vực thanh điều hướng và khu vực điều hướng phụ, đồng thời kiểm soát tất cả chúng trong một bảng điều khiển. Đã thêm một...
Top Bottom