scalable vector graphics

  1. PVS

    Tìm hiểu cách tạo ảnh SVG trong HTML5

    Tìm hiểu cách tạo ảnh SVG trong HTML5 Scalable Vector Graphics (SVG) là một loại ảnh vector, không dựa trên cơ sở pixel ảnh nên chất lượng ảnh không thay đổi khi phóng to hay thu nhỏ. Nó được vẽ bằng cách sử dụng ngôn ngữ đánh dấu kiểu như HTML. Nó đưa ra một số phương pháp để vẽ như các đường...
Top