scammer

  1. PVS

    Addon 2x [25517] Mark as Scammer - Đánh dấu là kẻ lừa đảo cho XenForo 2 1.0.1

    [25517] Mark as Scammer - Đánh dấu là kẻ lừa đảo cho XenForo 2 1.0.1 Plugin cho phép bạn đánh dấu người dùng là kẻ lừa đảo. "SCAM" được hiển thị bất cứ nơi nào có tên người dùng. Văn bản cảnh báo được cấu hình thông qua phrase. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom