scribd

  1. PVS

    Addon Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo

    Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo 1.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
  2. PVS

    Addon 2x Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2

    Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2 2.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
Top Bottom