scripts

  1. PVS

    Other 2x Redirection scripts for PHPBB without SEO URLS - Tập lệnh chuyển hướng cho PHPBB không có URL SEO cho XenForo 2 1.0

    Redirection scripts for PHPBB without SEO URLS - Tập lệnh chuyển hướng cho PHPBB không có URL SEO cho XenForo 2 1.0 Một tập hợp các tập lệnh chuyển hướng nhanh chóng và đơn giản dành cho PHPBB sẽ thu thập các thông tin sau: Thread ID Profile ID Forum ID Và chuyển hướng chúng đến các thông tin...
  2. PVS

    Other Redirection Scripts for vBulletin 3.x - Chuyển hướng Scripts cho vBulletin 3.x

    Redirection Scripts for vBulletin 3.x - Chuyển hướng Scripts cho vBulletin 3.x 7.2 Nếu bạn đã nhập cơ sở dữ liệu vBulletin 3.x vào XenForo, bạn có thể tự động chuyển hướng tất cả lưu lượng dành cho nội dung vBulletin của bạn đến vị trí mới trong XenForo. Tất cả bạn cần làm là giải nén các tập...
Top Bottom