scroll progress bar

  1. PVS

    Addon 2x [TSK] Scroll Progress Bar - Thanh cuộn tiến trình XenForo 2 1.0.0

    [TSK] Scroll Progress Bar - Thanh cuộn tiến trình XenForo 2 1.0.0 Một thanh cuộn tiến trình mới để chỉ ra vị trí cuộn cửa sổ Các chức năng: Thanh cuộn trên điều hướng trên cùng Bật/Tắt thanh cuộn riêng lẻ cho các trang bình thường hoặc cho các trang bên trong Admin Control Panel (bị tắt theo...
Top Bottom