select all

  1. PVS

    Tutorial 2x Adding Select All for [code] BBcode - Thêm Select All vào BBcode [code] cho XenForo 2

    Adding Select All for code BBcode - Thêm Select All vào BBcode code cho XenForo 2 Cách đơn giản nhưng hiệu quả để chọn tất cả nội dung của bbcode code trong diễn đàn của bạn. Xin lưu ý: điều này không thêm nút "Select All" như bạn thường thấy, nhưng nó cho biết thêm một chức năng đơn giản cho...
Top Bottom