sendgrid

  1. PVS

    Addon SendGrid Integrate - Tích hợp SendGrid

    SendGrid Integrate - Tích hợp SendGrid 1.1.0 Bạn cần một danh sách email sẵn có trước khi gửi bất cứ điều gì, bạn sẽ phải vật lộn vì không sỡ hữu bất kỳ danh sách email nào! Đừng lo lắng! Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này rất tốt với add-on SendGrid Integrate. Bằng cách cài đặt add-on này...
Top Bottom