separate active/inactive addons

  1. PVS

    Addon 2x Separate Active/Inactive Addons - Tách biệt add-on hoạt động/không hoạt động cho XenForo 2

    Separate Active/Inactive Addons - Tách biệt add-on hoạt động/không hoạt động cho XenForo 2 1.0.1 Addon đơn giản này sẽ tách các addon hoạt động và không hoạt động của bạn. Điều này phân tách chúng trên trang index của ACP và trên trang danh sách addon. Không có cài đặt cho addon. Chỉ cần cài...
Top Bottom