separate active/inactive/installable/legacy addons

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.3

    [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.3 Addon này sẽ tách các addon đang hoạt động, không hoạt động, có thể cài đặt và kế thừa thành các tab riêng biệt. Điều này làm cho việc khám phá addon dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2

    [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.2 Addon này sẽ tách các addon đang hoạt động, không hoạt động, có thể cài đặt và kế thừa thành các tab riêng biệt. Điều này làm cho việc khám phá addon dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ...
Top Bottom