separate phrases for like and reaction

  1. PVS

    Addon 2x Separate Phrases For Like And Reaction - Tách Phrase Like và Reaction cho XenForo 2

    Separate Phrases For Like And Reaction - Tách Phrase Like và Reaction cho XenForo 2 2.0.0 Add-on nhỏ này sẽ thêm một phrase riêng cho menu reaction. Phrase có thể thay đổi và dịch được bằng cách chỉnh sửa phrase ozzmodz_reactionlike_react. Addon này dành cho XF2.1 trở lên. Chúc các bạn thành...
Top Bottom