service

  1. PVS

    Addon 2x Monolog Logging Service - Dịch vụ ghi nhật ký Monolog XenForo 2 4.0.0

    Monolog Logging Service - Dịch vụ ghi nhật ký Monolog XenForo 2 4.0.0 Addon XenForo 2.x này thêm chức năng ghi nhật ký bằng cách sử dụng thư viện Monolog từ https://github.com/Seldaek/monolog Ghi chú v3.x của addon này sử dụng Monolog v1 v4.x của addon này sử dụng Monolog v2 Hiện tại không...
  2. PVS

    Addon 2x Notification Service Framework (NSF) - Framework dịch vụ thông báo (NSF) cho XenForo 2

    Notification Service Framework (NSF) - Framework dịch vụ thông báo (NSF) cho XenForo 2 1.0.0 Một tập hợp các dịch vụ và chức năng cho phép tích hợp dịch vụ thông báo của bên thứ ba dễ dàng. Xin lưu ý: Addon này không cung cấp bất kỳ chức năng độc lập hữu ích. Bạn sẽ cần phải cài đặt ít nhất...
Top Bottom