setting

  1. PVS

    Addon 2x Bypass Forum Approval Setting - Bỏ qua thiết lập Forum Approval cho XenForo 2

    Bypass Forum Approval Setting - Bỏ qua thiết lập Forum Approval cho XenForo 2 2.0.2 Một add-on đơn giản mà thêm một quyền thiết lập để bỏ qua thiết lập diễn đàn 'Moderate new threads posted in this forum'. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom