setup

  1. PVS

    Addon 2x Setup uploads - Thiết lập tải lên XenForo 2 1.0

    Setup uploads - Thiết lập tải lên XenForo 2 1.0 Thay đổi editor mặc định để hình ảnh đã dán được nhúng dưới dạng hình thu nhỏ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom