shadow ban posts

  1. PVS

    Addon 2x Shadow ban posts - Bài viết bị cấm bóng cho XenForo 2

    Shadow ban posts - Bài viết bị cấm bóng cho XenForo 2 1.4 Nếu bạn có một người dùng đăng bài không phù hợp nhưng bạn không muốn cấm họ hoàn toàn, thì cấm bóng có thể là giải pháp hoàn hảo. Cấm bóng là hành động chặn một vấn đề mà người dùng đăng lên để chúng không rõ ràng đối với họ. Người dùng...
Top Bottom