share via qr code

  1. PVS

    Addon 2x Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.1

    Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.1 Hiển thị nút QR dưới dạng tùy chọn chia sẻ. Khi nhấp vào nút, mã QR cho URL sẽ được hiển thị dưới dạng overlay hộp thoại. Giống như tất cả các nút chia sẻ khác, nút QR sẽ chỉ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ API WebShare...
  2. PVS

    Addon 2x Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.0

    Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.0 Hiển thị nút QR dưới dạng tùy chọn chia sẻ. Khi nhấp vào nút, mã QR cho URL sẽ được hiển thị dưới dạng overlay hộp thoại. Giống như tất cả các nút chia sẻ khác, nút QR sẽ chỉ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ API WebShare...
Top Bottom