show member is banned

  1. PVS

    Addon 2x Show member is banned - Hiển thị thành viên bị cấm cho XenForo 2 1.1

    Show member is banned - Hiển thị thành viên bị cấm cho XenForo 2 1.1 Hiển thị banned dưới tên người dùng trong thread view. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng showmemberisbanned_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom