show pagination on mobile devices

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Show Pagination On Mobile Devices - Hiển thị phân trang trên thiết bị di động XenForo 2

    [OzzModz] Show Pagination On Mobile Devices - Hiển thị phân trang trên thiết bị di động XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ thêm phân trang trở lại chế độ xem di động. Dưới đây là một ví dụ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom