show tags on thread list

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Show Tags on Thread List - Hiển thị Tag trên Thread List XenForo 2.2 1.0.0

    [XTR] Show Tags on Thread List - Hiển thị Tag trên Thread List XenForo 2.2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn hiển thị tag trên threads list. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa tag trên threads list. Không có cài đặt nào cho add-on, chỉ cần cài đặt. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom