sidebar for media

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Sidebar for Media - Thêm Sidebar cho Media XenForo 2 1.0.0

    [cXF] Sidebar for Media - Thêm Sidebar cho Media XenForo 2 1.0.0 Di chuyển sidebar cạnh item media hoặc album media. Ẩn các block sidebar media với quyền. Tính năng: tùy chọn di chuyển sidebar cạnh item media (xem ảnh chụp màn hình bên dưới) tùy chọn di chuyển sidebar cạnh album view (xem ảnh...
Top Bottom