sidebar widget positions

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.3.0

    [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.3.0 Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này: What's new posts: Sidebar What's new media: Sidebar What's new media comments: Sidebar What's new resources: Sidebar What's new profile posts: Sidebar What's new news feed...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.2.0

    [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.2.0 Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này: What's new posts: Sidebar What's new media: Sidebar What's new media comments: Sidebar What's new resources: Sidebar What's new profile posts: Sidebar What's new news feed...
Top Bottom