sidenav

  1. PVS

    Tutorial 2x Icons in sidenav on Account page - Thêm biểu tượng vào sidenav trong trang Tài khoản của XenForo 2

    Icons in sidenav on Account page - Thêm biểu tượng vào sidenav trong trang Tài khoản của XenForo 2 Bạn muốn có các biểu tượng trong sidenav trên trang Tài khoản như thế này? Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template Extra.less của bạn: /* Icons in sidenav on Account page */...
Top Bottom