signature search

  1. PVS

    Addon 2x Signature search - Tìm kiếm chữ ký cho XenForo 2 1.1

    Signature search - Tìm kiếm chữ ký cho XenForo 2 1.1 Tìm kiếm chữ ký bằng nhiều tiêu chí. Mục đích chính của add-on này là cho phép admin tìm thấy các liên kết spam trong chữ ký. Tính năng: Cho phép tìm kiếm nội dung được bao gồm và loại trừ. Tất cả phrase bắt đầu bằng signaturesearch_ để...
Top Bottom