silently

  1. PVS

    Addon 2x Remove edit silently - Loại bỏ chỉnh sửa âm thầm cho XenForo 2 1.0

    Remove edit silently - Loại bỏ chỉnh sửa âm thầm cho XenForo 2 1.0 Loại bỏ các tùy chọn 'Chỉnh sửa âm thầm' và 'Xóa thông tin chỉnh sửa lần cuối' cho moderator. Hỏi và đáp: Q: Nếu moderator thực hiện một chỉnh sửa, thông báo "Chỉnh sửa lần cuối bởi moderator" có được hiển thị trong bài đăng...
  2. PVS

    Addon 2x Edit Silently And Clear Edit History Checked - Check chỉnh sửa im lặng và xóa lịch sử cho XenForo 2

    Edit Silently And Clear Edit History Checked - Check chỉnh sửa im lặng và xóa lịch sử cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ tự động check các mục chỉnh sửa im lặng và xóa lịch sử chỉnh sửa cuối cùng. Có ba cài đặt cho addon. Edit silently checked. Bạn có thể thiết lập tự động check mục...
Top Bottom