silver

  1. PVS

    Styles 2x Silver - Style Brivium Silver cho XenForo 2 2.2.13

    Silver - Style Brivium Silver cho XenForo 2 2.2.13 Style Silver được thực hiện với nền tảng cổ điển của XenForo với một số thay đổi chính: Màu sắc của văn bản là hoàn toàn trắng: giữ màu trắng đơn giản tương tự như màu sắc của bạc. Chọn nền thiên nhiên. Diễn đàn là màu trắng trong suốt và nhìn...
  2. PVS

    Styles 2x Style Brivium Silver cho XenForo 2

    Style Brivium Silver cho XenForo 2 2.1.0.0 Style Silver được thực hiện với nền tảng cổ điển của XenForo với một số thay đổi chính: Màu sắc của văn bản là hoàn toàn trắng: giữ màu trắng đơn giản tương tự như màu sắc của bạc. Chọn nền thiên nhiên. Diễn đàn là màu trắng trong suốt và nhìn vào như...
Top Bottom