silver

  1. PVS

    Styles 2x Style Brivium Silver cho XenForo 2

    Style Brivium Silver cho XenForo 2 2.1.0.0 Style Silver được thực hiện với nền tảng cổ điển của XenForo với một số thay đổi chính: Màu sắc của văn bản là hoàn toàn trắng: giữ màu trắng đơn giản tương tự như màu sắc của bạc. Chọn nền thiên nhiên. Diễn đàn là màu trắng trong suốt và nhìn vào như...
Top Bottom