similar threads

 1. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.5

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.5 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 2. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.4

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.4 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 3. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.3

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.3 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 4. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.2

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.2 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 5. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.1

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.1 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 6. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.0

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.0 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 7. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.9

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.9 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 8. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.7

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.7 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 9. PVS

  Addon 2x [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 2.2.6

  [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 2.2.6 Add-on sẽ có những tính năng sau: Hiển thị các chủ đề tương tự khi tạo một chủ đề Giới hạn các chủ đề tương tự Chỉ tìm kiếm trong diễn đàn chủ đề Loại trừ các diễn đàn cho các chủ đề tương tự Widget chủ đề tương tự Chúc các bạn...
 10. PVS

  Addon 2x [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2

  [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 2.2.5 Add-on sẽ có những tính năng sau: Hiển thị các chủ đề tương tự khi tạo một chủ đề Giới hạn các chủ đề tương tự Chỉ tìm kiếm trong diễn đàn chủ đề Loại trừ các diễn đàn cho các chủ đề tương tự Widget chủ đề tương tự Chúc các bạn...
Top Bottom