simply add your own entries to the xenforo header

  1. PVS

    Other 2x Simply add your own entries to the XenForo header - Đơn giản hơn để thêm các mục của riêng bạn vào header XenForo 2

    Simply add your own entries to the XenForo header - Đơn giản hơn để thêm các mục của riêng bạn vào header XenForo 2 Nói chung tốt hơn là không nên sửa đổi trực tiếp các template mà nên luôn sử dụng template modification system (TMS). Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối với XF...
Top Bottom