single

 1. PVS

  Addon 2x pyftsubset Single File Binary - Tệp đơn nhị phân pyftsubset cho XenForo 2.2 1.0.3

  pyftsubset Single File Binary - Tệp đơn nhị phân pyftsubset cho XenForo 2.2 1.0.3 Tài nguyên này là một add-on cho Font Awesome Manager. Nếu bạn muốn sử dụng tệp này, máy chủ phải chạy Linux X64 và proc_open phải được cho phép. Để xác minh các yêu cầu đó, hãy truy cập...
 2. PVS

  Addon 2x pyftsubset Single File Binary - Tệp đơn nhị phân pyftsubset cho XenForo 2.2 1.0.2

  pyftsubset Single File Binary - Tệp đơn nhị phân pyftsubset cho XenForo 2.2 1.0.2 Tài nguyên này là một add-on cho Font Awesome Manager. Nếu bạn muốn sử dụng tệp này, máy chủ phải chạy Linux X64 và proc_open phải được cho phép. Để xác minh các yêu cầu đó, hãy truy cập...
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] RSS Feeds for Single Nodes - Nguồn cấp RSS cho các Node đơn XenForo 2 1.1.0

  [cXF] RSS Feeds for Single Nodes - Nguồn cấp RSS cho các Node đơn XenForo 2 1.1.0 Thêm biểu tượng RSS vào danh sách diễn đàn cho mỗi node, trên forum view bên cạnh tiêu đề diễn đàn và tùy chỉnh chúng. *hoạt động hiệu quả với add-on [cXF] Grid Nodes Tính năng: Hiển thị biểu tượng RSS trên...
Top