sistemi

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] HTML Sayfa sistemi - Hệ thống trang HTML cho XenForo 2 2.0.0

    [XenGenTr] HTML Sayfa sistemi - Hệ thống trang HTML cho XenForo 2 2.0.0 Add-on cho phép bạn dễ dàng tạo một trang HTML trong hệ thống xenforo 2, thêm các nút liên kết vào khu vực thanh điều hướng và khu vực điều hướng phụ, đồng thời kiểm soát tất cả chúng trong một bảng điều khiển. Đã thêm một...
  2. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] OG:image Sistemi - Hệ thống OG:image cho XenForo 2 1.0.1

    [XenGenTr] OG:image Sistemi - Hệ thống OG:image cho XenForo 2 1.1.0 Open graph là một ứng dụng nhằm mục đích làm cho các chia sẻ trang web trên phương tiện truyền thông xã hội trở nên đủ điều kiện và ngữ nghĩa. Facebook công bố công nghệ đồ thị mở được phát triển vào năm 2010 sau các ứng dụng...
Top Bottom