sizer

  1. PVS

    Addon 2x [CZ] Avatar Sizer - Kích thước ảnh đại diện XenForo 2

    [CZ] Avatar Sizer - Kích thước ảnh đại diện XenForo 2 1.0.0 Điều này sẽ cho phép bạn thay đổi kích thước avatar trong toàn bộ cài đặt XenForo của bạn. Điều này cũng sẽ cho phép bạn sử dụng hình ảnh đại diện không được vuông như cũ. Tính năng: Tùy chọn toàn trang Chọn nguồn hình ảnh sẽ được...
Top Bottom