smtp

  1. PVS

    Hướng dẫn Sử dụng PHPMailer để gửi mail

    Sử dụng PHPMailer để gửi mail Khoảng 2 tuần trở lại đây mình nhận được khá nhiều email về vấn đề gửi mail trên localhost. Vấn đề này cũng khá phổ biến, mặc định hàm mail() trên localhost không thể gửi được. Và chúng ta cũng có nhiều giải pháp cho vấn đề, nhưng mình nghĩ PHPMailer là giải pháp...
Top Bottom