snippet stop tag

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Snippet Stop Tag - Thẻ dừng đoạn trích XenForo 2.2 1.0.0

    [OzzModz] Snippet Stop Tag - Thẻ dừng đoạn trích XenForo 2.2 1.0.0 Ngắt chuỗi đã lọc bằng hàm templater snippet() với BBCode đặc biệt hoặc các từ dừng được chỉ định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top