so lieu

  1. PVS

    Addon 2x Resource Manger Stats Widget - Widget số liệu thống kê tài nguyên cho XenForo 2

    Resource Manger Stats Widget - Widget số liệu thống kê tài nguyên cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép hiển thị số liệu thống kê của trình quản lý tài nguyên trong một widget. Yêu cầu PHP 7.3+ XenForo Resource Manager 2.1.0+ Định nghĩa Widget Định nghĩa Mô tả Thống kê quản lý tài...
  2. PVS

    Addon 2x [JUM] Yandex.Metrika - Tích hợp Yandex.Metrika vào XenForo 2

    [JUM] Yandex.Metrika - Tích hợp Yandex.Metrika vào XenForo 2 2.0.1 Plugin đơn giản này sẽ thêm mã Yandex.Metrika trên các trang diễn đàn công khai. Bạn chỉ cần xác định số lượng truy cập trong cài đặt. Để xem dữ liệu Webvisor, hãy thêm (tạm thời) đoạn code sau vào src/config.php...
Top Bottom