social icons in breadcrumbs

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Social Icons in Breadcrumbs - Biểu tượng mạng xã hội trong Breadcrumb XenForo 2 1.0.3

    [cXF] Social Icons in Breadcrumbs - Biểu tượng mạng xã hội trong Breadcrumb XenForo 2 1.0.3 Add-on này sẽ thêm một tùy chọn để hiển thị các biểu tượng mạng xã hội trong breadcrumb. Tính năng: hiển thị bất kỳ biểu tượng Font Awesome mạng xã hội nào trong breadcrumb hiển thị tối đa 5 biểu tượng...
Top Bottom