soft

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] List Soft Deleted Threads - Danh sách các chủ đề đã bị xóa tạm cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] List Soft Deleted Threads - Danh sách các chủ đề đã bị xóa tạm cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ cho phép người dùng có quyền chính xác để xem danh sách tất cả các chủ đề đã xóa tạm. Đề nghị chỉ cho phép quản trị viên và mod quyền này. Yêu cầu: XenForo 2.2+ Chúc các bạn...
  2. PVS

    Addon 2x [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2

    [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2 1.0 Add-on này yêu cầu moderator hoặc admin nhập lý do khi xóa bài viết hoặc chủ đề. Addon này cập nhật trường lý do thành "required='true'". Tính năng: Yêu cầu lý do khi xóa bài hoặc chủ đề Quyền: Xóa bất...
Top Bottom