solution

  1. PVS

    Tutorial 2x More obvious voting and solution marking for question threads - Biểu quyết rõ ràng hơn và đánh dấu giải pháp cho các chủ đề câu hỏi XenForo 2.2

    More obvious voting and solution marking for question threads - Biểu quyết rõ ràng hơn và đánh dấu giải pháp cho các chủ đề câu hỏi XenForo 2.2 Người dùng thường không nhận ra rằng các bài đăng trong chủ đề câu hỏi có thể được bình chọn hoặc OP có thể đánh dấu là giải pháp. Những chỉnh sửa...
  2. PVS

    Addon 2x Thread Solutions - Giải quyết chủ đề cho XenForo 2

    Thread Solutions - Giải quyết chủ đề cho XenForo 2 2.4.3 Fix 1 Add-on này cho phép người dùng của bạn đánh dấu một chủ đề là 'đã giải quyết' bằng cách chọn một bài viết làm giải pháp. Các bài viết này được đánh dấu, để làm cho chúng rõ ràng hơn và một liên kết ở đầu chủ đề cho phép người dùng...
Top