sort warnings

  1. PVS

    Addon 2x Sort Warnings - Sắp xếp cảnh báo cho XenForo 2

    Sort Warnings - Sắp xếp cảnh báo cho XenForo 2 1.0.0b1 Sắp xếp các cảnh báo theo thứ tự bảng chữ cái (sử dụng natcaseort), thay vì mặc định, theo điểm. Giao diện admin: Trước Sau Cảnh báo thành viên: Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom