sound

  1. PVS

    Addon 2x [SVG] Sound Notification - Âm thanh thông báo cho XenForo 2

    [SVG] Sound Notification - Âm thanh thông báo cho XenForo 2 2.0.7.1 Sound Notification là một plugin cho diễn đàn XenForo 2 sẽ thêm âm thanh thông báo về một tin nhắn và thông báo mới vào diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom