source

  1. PVS

    Styles 2x Style Source Nulumia cho XenForo 2

    Style Source Nulumia cho XenForo 2 1.1.3 Đây là một style sạch sẽ, tối cho Xenforo 2. Sử dụng soft color palette và UI hiện đại, Đây là một chủ đề lấy cảm hứng từ kỹ thuật số được thiết kế xung quanh công nghệ và mã hóa. Với các tùy chọn tùy chỉnh mạnh mẽ để tạo chủ đề bạn muốn, Style này là...
  2. PVS

    Addon OpenXBL - Thêm Xbox Live vào Xenforo

    OpenXBL - Thêm Xbox Live vào Xenforo 1.5 Cho phép người dùng xác thực và liên kết hồ sơ Xbox Live của họ với tài khoản của họ. Họ sẽ có thể đăng nhập sử dụng phương pháp này nhờ OpenXBL - một mã nguồn mở Xbox Live API. Sao có thể như thế được? Microsoft có một API công cộng. OpenXBL quan tâm...
Top