spam cleaner phrases

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Spam Cleaner Phrases - Các cụm từ dọn dẹp spam cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Spam Cleaner Phrases - Các cụm từ dọn dẹp spam cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm tùy chọn với danh sách các cụm từ sẽ tự động kích hoạt các hành động spam. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom