sparkpost mail transport

 1. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.4

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.4 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 2. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.3

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.3 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 3. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.1

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.1 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 4. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.0

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 5. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 6. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2

  SparkPost Mail Transport - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2 1.1.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả thư thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Addon này có email bị trả lại đầy đủ và hỗ trợ xử lý email chưa được đăng ký bằng SparkPost Events API - không...
Top Bottom