spritely

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu và cách dùng Jquery Spritely

    Tìm hiểu và cách dùng Jquery Spritely Ngày nay, việc diễn hoạt cho các đối tượng trên website ngày trở nên rất cần thiết, đặc biệt là đối với các website mang tính chất sáng tạo. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Jquery Spritely để diễn hoạt cho các đối tượng như chim bay, mây...
Top Bottom