st404

  1. PVS

    Addon 2x 404 Enhancement (ST404) - Cải tiến 404 cho XenForo 2

    404 Enhancement (ST404) - Cải tiến 404 cho XenForo 2 1.5.0 Liên kết không còn có sẵn? Với add-on này, bạn có thể chuyển hướng riêng từng liên kết ErrorCode 404 sang một URL mới. Mỗi 404 được ghi lại và có thể được xem trong ACP. Một chuyển hướng sau đó có thể được tạo ra theo yêu cầu. Tính...
Top Bottom