staff display

  1. PVS

    Addon 2x Staff display - Hiển thị nhân viên (Trang nhân viên tự động) cho XenForo 2 1.5.2

    Staff display - Hiển thị nhân viên (Trang nhân viên tự động) cho XenForo 2 1.5.2 Là một add-on Xenforo 2 cho phép bạn sắp xếp các nhân viên trên trang nhân viên. Tính năng: Dễ dàng thêm các nhóm trên trang Khả năng tập trung các thành viên và chức danh Khả năng thêm/xóa thẻ người dùng Khả...
Top Bottom